Tradincorp - Sức mạnh tư vấn các lộ ra

Trong năm 2009, ngoài các sản phẩn tư vấn chủ đạo, Trung tâm tư vấn đã phát huy thế mạnh về kinh nghiệm của nguồn nhân lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực tư vấn cho các lộ ra của các trạm trung gian trên địa bàn Tp.HCM (gồm các dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế và giám sát thi công). 

Trandincorp Sức mạnh tư vấn các lộ ra


Điển hình qua các dự án xây dựng các lộ ra của trạm Tân Tạo, trạm Vĩnh Lộc đã thực hiện hoàn tất thiết kế và đang thi công, các lộ ra trạm Tân Thới Hiệp, …
Ngoài ra, được sự tín nhiệm và ủng hộ nhiệt tình của Điện lực Thủ Thiêm, các dự án xây dựng lộ ra trạm Cát Lái cũng được Trung Tâm triển khai thực hiện công tác tư vấn.
Trong năm 2010, với nguồn nhân lực không ngừng lớn mạnh, chúng tôi luôn tranh thủ sự ủng hộ của ngành điện, đặc biệt là các điện lực khu vực để phục vụ tận tình chu đáo trên tinh thần không chỉ mang có lợi ích cho Công ty mà còn phải được việc cho khách hàng. Đó cũng là vì lợi ích chung của tất cả các cổ đông của Tradincorp – Tất cả các CB/CNV của Điện lực Thành phố.