HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THANH NIÊN

Trong năm qua, hoạt động chính của Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Tradincorp bao gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền giao dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ nhân viên; động viên người lao động tích cực tham gia phát triển kinh tế và xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng (như tặng nhà tình thương cho nhân dân xã Ba Tri – Bến Tre), tham gia các hoạt động do Thành
Đoàn phát động như tuyên truyền tiết kiệm điện, về nguồn, thời trang đẹp của nhân viên ngành điện,…